CBS de Bornput neemt privacy serieus

Hieronder leggen wij u in het kort uit hoe wij omgaan met privacygegevens van u en uw kind(eren) die u aan ons verstrekt. We doet dit in de vorm van vraag en antwoord.

Heeft de school privacyregels vastgesteld?
Ja, de school heeft privacyregels opgesteld. Deze regels zijn opgeschreven in een privacyreglement en voldoen aan nationale en internationale privacywetgeving. In het reglement is vastgelegd welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we deze informatie beschermen.

U kunt dit reglement opvragen via info@bornput.nl.

Waarom heeft de school deze informatie nodig?
De school heeft persoonsgegevens nodig om uw kind(eren) in te kunnen schrijven en om onderwijs te geven. Deze persoonlijke informatie wordt dus alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het aanmaken van een schoolaccount, het dagelijks lesgeven en het bijhouden van de prestaties op school. Een ander doel is het informeren van de overheid.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen als het nodig is:

  • om te kunnen voldoen aan de door de wet aan ons opgelegde zorgplicht;
  • om de onderwijsovereenkomst na te komen;
  • omdat het hoort bij de (wettelijke) taak van school;
  • omdat we ons moeten houden aan afspraken met andere partijen;
  • omdat we de leerlingen en hun bezittingen willen beschermen;
  • omdat het noodzakelijk is voor het algemeen belang
  • of omdat wij er zelf een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Natuurlijk staat de bescherming van de privacy voorop en hebben we maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u en uw kind(eren) te beschermen.

Sommige gegevens gebruiken wij alleen met uw toestemming. Om welke gegevens dit gaat en waarvoor wij precies toestemming nodig hebben, valt te lezen op het toestemmingsformulier.

Geeft de school mijn persoonsgegevens ook aan iemand anders?
Ja, maar slechts in beperkte gevallen. Wij zijn wettelijk verplicht gegevens te delen met de overheid en delen gegevens van uw kind(eren) met zorgverleners als dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij een ongeval). Als externe partijen werk doen voor de school ontvangen zij de persoonsgebonden informatie die nodig is om de werkzaamheden uit te kunnen voeren.  Het betreft bijvoorbeeld leveranciers van digitale leermiddelen en toetsen, de (leerlingen) administratie van de school, de G.G.D., de schoolfotograaf enz. Een overzicht van de externe partijen is opgenomen in het register van verwerkingen dat in te zien is bij de administratie van de school en op verzoek digitaal wordt verstrekt. Met deze partijen maakt de school altijd duidelijke afspraken over privacy zodat de persoonsgegevens van u en uw kind(eren) ook bij hen goed beschermd zijn.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Onze school bewaart persoonsgegevens op servers en op papier niet langer dan nodig is. De meeste informatie wordt uiterlijk vijf jaar na het verlaten van de school verwijderd. Soms is het nodig om gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld omdat de wet dit verplicht.

Welke rechten heb ik?
U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die door de school worden gebruikt. Ook kunt u de school vragen gegevens aan te passen of te wissen als u van mening bent dat de informatie niet klopt of onvolledig is. De school is verplicht om persoonsgegevens te wissen of niet meer te gebruiken als de gegevens niet meer nodig zijn, u de gegeven toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen het gebruik van deze gegevens.

Daarnaast heeft u het recht om de gegevens die u zelf aan de school hebt verstrekt, mee te nemen. Onze school geeft u op verzoek de gegevens in een makkelijk mee te nemen vorm mee.

Vindt u dat onze school niet zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens van u en uw kind(eren)? Neem dan eerst contact op met de functionaris gegevensbescherming van onze school om dit te bespreken. Deze is te bereiken via het mailadres support@fgplein.com. Helpt dit niet en wilt u een klacht indienen? Dat kan bij de klachtencommissie van de school of direct bij de Autoriteit Persoonsgegevens via het contactformulier op hun website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. Zij kunnen dan besluiten tot het starten van een onderzoek.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over welke gegevens wij verwerken, met welk doel wij dit doen, van wie wij deze gegevens ontvangen, met wie deze gegevens worden gedeeld en hoe wij de privacy van u en uw kind(eren) waarborgen? Bekijk dan ook de privacyverklaring en het privacyreglement op onze website www.cbsdebornput.nl .

Als u vragen hebt of meer wilt weten over privacy op school kunt u contact opnemen met het FGplein waarmee wij een overeenkomst hebben gesloten. De functionaris gegevensbescherming op onze school is de heer E. van den Ende. Hij is bereikbaar via het mailadres support@fgplein.nl of telefonisch via het nummer 085-0778899.

De algemene contactgegevens van de school zijn opgenomen in de schoolgids.

Privacyverklaring 01-01-2022