Ouderparticipatie

Ouders zijn nauw bij de ontwikkeling van hun kinderen betrokken. Daarnaast kunnen zij ook actief deelnemen aan activiteiten op school. Dat kan bijvoorbeeld als leesmoeder, begeleider van de lessen met de Techniek Torens of spoelmoeder (wekelijks fluor spoelen). Maar dit kan ook in formele zin, als lid van de medezeggenschapsraad (MR).

Verantwoording richting en inspraak van belanghebbenden zijn belangrijke uitgangspunten van de Code Goed Bestuur die de leden van de PO-Raad (Waar CBS ‘De Bornput’ ook bij is aangesloten) hebben vastgesteld. Scholen moeten zich volgens de code richting de belanghebbenden verantwoorden over het beleid dat zij voeren. En bij goed bestuur hoort ook dat belanghebbenden, onder wie de ouders, hun visie kunnen geven op het beleid.

Een van de manieren waarop ouders hun invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de school is via de medezeggenschapsraad. Deze raad overlegt met het bestuur over allerlei onderwijszaken, zoals het onderwijsprogramma, vakantieregelingen etc. In de MR zitten naast ouders ook leerkrachten. Schoolbesturen zijn volgens de Wet medezeggenschap scholen (WMS) verplicht een MR aan te stellen en een deel van de besluiten ter goedkeuring of advisering voor te leggen aan de MR.