Ouderparticipatie

Een goede samenwerking en betrokkenheid tussen school en ouders is van groot belang. Om tot goede resultaten te komen, is een aanpak nodig van twee kanten: vanuit school en vanuit thuis. We stellen het op prijs dat u belangstelling toont in wat uw kind doet op school en hoe het gaat. Daarnaast is huiswerkbegeleiding belangrijk.

Communicatie met ouders:
* wekelijks ontvangen de ouders van de leerkracht een een mail met daarin bijzonderheden uit de groep
* maandelijks ontvangen de ouders een nieuwsbrief met informatie over de school en leerlingenwerk
* verschillende keren per jaar wordt er een ouderavond gehouden, waarop belangrijke informatie over de school wordt gedeeld.
* 2x per jaar zijn er contactavonden; ouderluistergesprekken aan het begin van het schooljaar en de contactavond naar aanleiding van het eerste rapport in februari.
* 1x per jaar een ouderochtend, waarbij ouders een kijkje mogen nemen in de groepen.

Verantwoording richting en inspraak van belanghebbenden zijn belangrijke uitgangspunten van de Code Goed Bestuur die de leden van de PO-Raad (Waar CBS ‘De Bornput’ ook bij is aangesloten) hebben vastgesteld. Scholen moeten zich volgens de code richting de belanghebbenden verantwoorden over het beleid dat zij voeren. En bij goed bestuur hoort ook dat belanghebbenden, onder wie de ouders, hun visie kunnen geven op het beleid.

Ouderinspraak:
Inspraak van de ouder(s) wordt op onze school georganiseerd door middel van de medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit een personeels- en oudergeleding.
Wilt u contact opnemen met onze MR dan kunt u dat doen via: mr@bornput.nl.

Bij schoolkamp, schoolreizen, verkeersexamen, excursies, Koningsspelen, techniektorens en tussenschoolse opvang wordt de hulp van ouders ingezet.