Het bestuur

Het bestuur komt minimaal 6 keer per jaar bij elkaar om de belangen van de school te behartigen. Het bestuur bestaat uit 6 personen.

Tijdens de vergaderingen worden o.a. de volgende documenten besproken: managementrapportage, begroting en jaarverslag. Ook komen de onderwerpen identiteit, huisvesting en personeelsbeleid regelmatig aan de orde.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
R. Weststrate (Voorzitter)
E. Wagenaar (Secretaris)
H. de Bat (Algemeen adjunct)
A. van den Berge (penningmeester)
M.G.J. Verschuure (Lid)
H. van Eenenaam (lid)

Lidmaatschap schoolvereniging
Ouders die lid willen worden van de schoolvereniging kunnen zich opgeven bij de secretaris van het schoolbestuur (secretaris@bornput.nl). De contributie bedraagt € 5,00 per jaar. Op de jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan de leden van de vereniging.

De MR

Aan onze school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR van de school laat zich het beste vergelijken met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Deze raad moet in de gelegenheid worden gesteld om invloed uit te oefenen op de besluiten die betrekking hebben op schoolzaken.

De grootte van de MR is afhankelijk van het aantal leerlingen. Voor onze school geldt dat deze bestaat uit vier personen. In de MR hebben twee ouders en twee personeelsleden zitting. De MR werkt op basis van een reglement. In dit reglement wordt een groot aantal regels gegeven met betrekking tot het bestuur, de samenstelling, werkwijze en punten waarop de MR invloed kan uitoefenen, zoals beschreven in de Wet op Medezeggenschap Scholen (WMS).

De MR die aan onze school is verbonden heeft met name adviesbevoegdheid. In principe vergadert de MR in de tweede week volgend op de bestuursvergadering.

De MR bestaat uit de volgende personen:
C. van Burg-Bliek (secretaris)
G. Janssen – Bakker
P. Koster-Willebroer (voorzitter)
R. Sinke

De CVT

Sinds 1 augustus 2011 heeft onze school een Commissie van Toezicht. Deze commissie houdt toezicht op het schoolbestuur. De commissie houdt toezicht op drie scholen: De Zandbaan in Rilland, De Bornput in Oostdijk en De Julianaschool in Krabbendijke. De CVT-leden worden gekozen door de leden van bovengenoemde scholen.

De inspectie

Op 14 maart 2017 jl. bezocht de onderwijsinspectie onze school. We hebben het rapport (met het predicaat GOED!) daarover ontvangen en het is door de inspectie ook op internet gepubliceerd. We zijn dankbaar voor de goede beoordeling en hopen de komende periode op de ingeslagen weg verder te gaan.

U kunt het vinden als u de volgende site bezoekt: www.owinsp.nl Als u dan als plaatsnaam ‘Oostdijk’ invoert en u klikt op ‘zoeken’ ziet u vanzelf onze school staan. Daar kunt u niet alleen het laatste rapport vinden, maar ook de voorgaande.

Met ingang van november 2013 is de website www.scholenopdekaart.nl gelanceerd. Hierop is ook meer informatie te vinden over onze school. Op dit moment is deze informatie nog beperkt, maar de komende tijd wordt dit verder uitgebreid.