Onze missie en visie

Onze school heeft als doel de leerlingen op te voeden en te onderwijzen vanuit en in overeenstemming met Gods Woord en de daarop gegronde “Drie Formulieren van Enigheid”.
Het doel van onze school verwoorden wij naar een omschrijving van Dr. J. Waterink als volgt:
“De door God geschapen kinderen op te voeden en te onderwijzen, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven, die Hij van Zijn Schepper ontving, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden waarin God hem plaatst.”

Vanuit het bovenstaande doel zien wij de volgende opdracht voor de school: “Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs”(Spr. 22:6)

Onderwijskundig gezien heeft de school het doel de leerlingen zodanig op te leiden dat ze in het vervolgonderwijs hun leerweg kunnen vervolgen.

De school heeft een opvoedende en onderwijzende taak. De school geeft hieraan vorm vanuit dezelfde grondslag als de ouders. Van ouders wordt dan ook gevraagd de grondslag en het doel van de school te onderschrijven. Het opvoeden en onderwijzen thuis en op school ligt in het verlengde van elkaar.
Voor de opvoeding en het onderwijs zijn de ouders de eerst verantwoordelijken. Ze zijn verantwoordelijk hun kind in de eerste plaats zelf te onderwijzen, maar ook in de tweede plaats te doen en helpen onderwijzen. Bij deze tweede taak is de school behulpzaam. De kinderen zijn vanuit het vijfde gebod aanspreekbaar om ‘hun vader en moeder en allen, die over hen gesteld zijn alle eer, liefde en trouw te bewijzen, zich aan hen goede leer en straf met behoorlijke gehoorzaamheid te onderwerpen en ook met hun zwakheden en gebreken geduld hebben, aangezien het God belieft de kinderen door de hand der ouders en medeopvoeders (o.a. leerkrachten) te willen regeren.’
In de beschermde omgeving die de school biedt, heeft de school de taak om de leerlingen waarden en normen bij te brengen en deze te leren gebruiken als toetsingskader voor alles wat in de maatschappij op hen af komt.

De school wil vanuit de grondslag vorm geven aan het onderwijs zoals dat tot uitdrukking gebracht wordt in het begrip adaptief onderwijs. Dit betekent dat wij uit willen gaan van een aantal basisbehoeften van het lerende kind. We noemen er vier:
– Het hebben van goede relaties met leerkrachten en medeleerlingen;
– Het hebben van een competentiegevoel: Dit betekent dat het kind het gevoel heeft/krijgt dat het de opdracht die hij/zij krijgt, aankan;
– Een gevoel van onafhankelijkheid hebben: dus zonder anderen tot iets in staat zijn. Dit vraagt vaardigheid van de leerkracht in het scheppen van een leerklimaat waarin hij weet om te gaan met de verschillen van leerlingen. De zorg voor het kind staat centraal in het onderwijs op onze school.

In het klimaat van de school komt tot uitdrukking dat wij de Bijbel centraal stellen in het onderwijs. Dit blijkt niet alleen uit het dagelijkse Bijbelonderwijs en het vieren van de christelijke feestdagen, maar dit doortrekt het gehele onderwijs.

Het leven naar en vanuit Gods Woord moet merkbaar zijn in de school. De leefregels zoals deze in de Tien Geboden tot ons komen zijn voor ons de norm en het uitgangspunt voor het leven op school.